Twitter нишка на Германка

На социјалната мрежа Twitter сосема случајно нѝ прелета една интересна нишка на девојка чиј дедо е Влав, чија мајка била од Егејска Македонија.

Импресивно е како таа го пренесува неговото казание за голготата за која многумина зборуваат и ден денес. Ако сме искрени, нема многу млади кои со таква посветеност објаснуваат сѐ што им било кажано од нивните претци. Токму затоа ова нејзино емотивно споделување е навистина вредно за внимание. Со таква леснотија објаснува што преживеале роднините на нејзиниот дедо, па се чини како таа да била таму, како да била присутна. Очигледно импресијата и емпатијата, како и крвната врска си го сториле своето.

Во продолжение ви ги претставуваме Screenshot-овите од целата нишка, како и линкот кој води до истата: https://twitter.com/sugaryouknowme/status/1275804081639100416. Веднаш под нив следи транскриптот на англиски и преводот на македонски јазик.

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 1/9
Greece is really silly. They are so overprotective about the name Macedonia and they don’t like it at the same time. Namely i had a discussion with my grandpa who’s mother’s relatives were Vlachs from Kilkis(region Macedonia). He told me about the time when his relatives

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 1/9
Грција е навистина чудна. Толку презаштитнички се однесуваат за името Македонија, а истовремено не им се ни допаѓа. Имено, зборував со дедо ми чии што роднини од страната на мајка му биле Власи од Кукуш (областа Македонија). Ми раскажа за времето кога неговите роднини

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 2/9
from northern Greece came to visit them in Macedonia(today) my dad was also born, it was probably around 1978.He told me how they said, how much they were struggling there and in how much poverty northern Greece really was. Also they said that it was strictly forbidden to use the

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 2/9
од северна Грција дошле да ги посетат во (денешна) Македонија, татко ми исто така бил роден, било отприлика околу 1978. Ми кажа дека зборувале колку се мачеле таму и колку сиромашна била всушност северна Грција. Исто така кажале дека било строго забрането да се користи

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 3/9
word Macedonia in Greece as well. I am not talking only about the vlachs or the(today aegean)macedonians, also the greeks who lived in the region Macedonia in Greece were forbidden to say they were from Macedonia (the region) and that they are macedonians as well. It’s like,

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 3/9
зборот Македонија во Грција. Не зборувам само за Власите или (денешнте) егејски Македонци, туку и Грците кои живееле во регионот Македонија во Грција каде што било забрането да се каже дека се од Македонија (регионот) и дека тие се исто така Македонци. Тоа е како

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 4/9
For greeks the name Macedonia was taboo and wasn’t discussed. It’s like the region Macedonia and southern Greece(the athenians) were two different countries under one name. You wonder where i have this other facts? Well where my dad works, he has few greek colleagues ONE OF THEM

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 4/9
за Грците името Македонија да било табу и воопшто не било дискутирано за него. Како регионот Македонија и јужна Грција (атињаните) да биле две различни земји под едно име. Се прашувате од каде ги имам овие другиве факти? Па, каде што работи татко ми, има неколку грчки колеги. ЕДЕН ОД НИВ

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 5/9
Is called Dimitris Panagiotis! You might think he is greek, NO he is not. In fact he is macedonian, from Thessaloniki. And he perfectly speaks macedonian(македонски) which pretty much says it all, how the greeks changed literally every name of someone who wasn’t greek and

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 5/9
се вика Димитрис Панајотис! Можеби мислите дека е грк, но НЕ, не е. Всушнот Македонец е, од Солун. И перфектно зборува македонски што само по себе би требало сѐ да објасни, како грците го смениле буквално секое име на некој што не е Грк

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 6/9
And the name of all the cities in aegean Macedonia/northern Greece/region Macedonia.
As if this isn’t enough to justify the truth he had a discussion with a greek-greek colleague also from northern Greece. He told him: Athenians don’t like us,there’s a difference in the way they

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 6/9
и имињата на сите градови во Егејска Македонија/северна Грција/регионот Македонија. Како ова да не е доволно да се обелодени вистината, па разговарал и со колега Грк-Грк исто така од Северна Грција. Тој му рекол: атињаните не нѐ сакаат, има разлика во начинот на кој тие

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 7/9
Talk, they act like the elite, all the fabrics and the entire industry is in southern Greece. There’s nothing much to do in northern Greece except the tourism in the summer, which pretty much leads the greeks and the people from that region to move in another country, usually Germany

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 7/9
зборуваат, се однесуваат како елита, сите фабрики и целата индустрија е во јужна Грција. Нема што посебно да се прави во северна Грција освен туризмот на лето, поради што ги тера Грците и луѓето од тој регион да се преселат во друга земја, обично Германија

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 8/9
I could continue to discuss about this, but sadly there’s no purpose for it.

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 8/9
Би можела да продолжам да зборувам за ова, но за жал нема цел.


*** Следат коментари од двајца твитерџии:


@MonkeyKio
24.06.2020 :: 1/2
There is so people can know, and the rivalry is clear in football, Macedonian “Greek” clubs and their fans are called “Bulgarians” by other Greeks, because of the regions non Greek population ie Macedonians which they obviously call Greek

@MonkeyKio
24.06.2020 :: 1/2
Има и луѓето треба да знаат, и ривалството е јасно во фудбалот, македонските „грчки“ клубови и нивните фанови се наречени „Бугари“ од останатите Грци поради регионите со не-грчко население т.е. Македонци кои очигледно ги викаат Грци

@MonkeyKio
24.06.2020 :: 2/2
Bulgarian***

@MonkeyKio
24.06.2020 :: 2/2
Бугари***

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 9/9
It’s ironic…. claiming to be macedonian/greek kingdom when… only a few cents ago, they had a german king Otto Smirking face

@sugaryouknowme
24.06.2020 :: 9/9
Иронично е… тврдат дека е македонско/грчко царство кога… само пред некој век имаа германски крал по име Ото


Преписката продолжува и следниот ден, на 25 јуни 2020…


@MonkeyKio
25.06.2020 :: 1/3
They didn’t even know what Hellene or Greek was they called themselves Romeoi, they decided in a council to use Hellene and Greek instead

@MonkeyKio
25.06.2020 :: 1/3
Тие не ни знаеле што биле Хелени или Грци, самите се нарекувале Ромеи, одлучиле на совет да користат Хелени и Грци наместо тоа

@sugaryouknowme
25.06.2020 :: 1/2
And the latins were Vlachs… so i wonder what even were the greeks.

@sugaryouknowme
25.06.2020 :: 1/2
И латините биле Власи… па се чудам што воопшто биле грците.

@sugaryouknowme
25.06.2020 :: 1/2 фотографија

“This is particulary evident in the way ‘others’ viewed the
Byzantines, either calling them simply Greeks or Hellenes (the Latins) or”

„Ова е особено евидентно во начинот на кој ‘останатите’ гледале на Византијците, нарекувајќи ги едноставно Грци или Хелени (Латините) или“

@MonkeyKio
25.06.2020 :: 2/3
Vasil Kntchev a Bulgarian ethnographer that travelled through Macedonia says that only the Bulgarians (Slavs) and the Vlachs called themselves Macedonian, the Greeks and Albanians in Macedonia did not, he obviosuly considered us Bulgarian but that’s beside the point

@MonkeyKio
25.06.2020 :: 2/3
Васил Кнчев, бугарски етнограф кој патувал низ Македонија, вели дека само Бугарите (Словените) и Власите се нарекувале самите себе Македонци, Грците и Албанците во Македонија не се нарекувале така, тој очигледно нѐ сметал за Бугари, но тоа не е поентата

@sugaryouknowme
25.06.2020 :: 2/2
That for sure. Albanians considered themselves illyrians(one of the tribes in that ancient Macedonia/Epirus) but unfortunately today they mix this terminology in a totally different context

@sugaryouknowme
25.06.2020 :: 2/2
Тоа сигурно. Албанците се сметале себе си за Илири (едно од племињата во античка Македонија/Епир), но за несреќа денес го мешаат тој термин во сосема различен контекст

@MonkeyKio
25.06.2020 :: 3/3
I don’t think I’ve seen any proof that Albanians considered themselves Illyrian before Enver Hoxha, the only Illyrians in the 19th century were the Croatians and their national revival

@MonkeyKio
25.06.2020 :: 3/3
Мислам дека не сум видел никаков доказ дека Албанците се сметаат себе за Илири пред Енвер Хоџа, единствените Илири во 19-от век биле Хрватите и нивното национално обновување

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

7 + 1 =